Prefabricats Agustí amplia els seus productes amb MARCATGE CE certificant el producte ELEMENTS DE MURS DE CONTENCIÓ.

Vease: http://www.prefabricadosagustin.com/ca/productes/mur-de-contencio-mobil/

El gravat CE certifica que els productes han estat avaluats per posar-se al mercat i són conformes respecte a les normes europees. A través d’una entitat certificadora externa acredita que el  producte compleix amb tots els requisits de conformitat per a la seva legal comercialització.

L’usuari ha d’exigir que els productes disposin de marcatge CE, i el fabricant de manera obligatòria (per llei), ha de disposar per als seus productes l’esmentat Gravat. L’absència d’aquest, fa que no hi hagi la garantia que el producte compleixi amb les característiques exigides per les normes estandaritzades, i per tant no es compleixi amb els reglaments d’aplicació com és en el nostre cas la Instrucció EHE (Instrucció de Formigó Estructural).

Productes inclosos en el nostre Marcatge CE:

  • ELEMENTS ESTRUCTURALS LINEALS: Pilars, bigues…
  • ELEMENTS DE MURS: Panells de tancament Massissos, alleugerits, Aïllats…
  • ELEMENTS DE MURS DE CONTENCIÓ: Separadors de gra, Murs d’ensitjament, Mur de contenció mòbil…