• Resistència: a diferència d’altres materials, el formigó no perd resistència amb el pas del temps, ni a conseqüència de condicions meteorològiques adverses.
  • Durabilitat: La vida útil del formigó prefabricat s’ha demostrat que és superior a altres materials convencionals com podrien ser les estructures d’acer o de fusta.
  • Resistència al foc: El formigó és un material incombustible, de manera que no es requereixen tractaments de manteniment addicionals.
  • Qualitat: El formigó prefabricat es produeix en installacions fixes, que significa que hi ha un ambient controlat que millora la seva qualitat i uniformitat.
  • Disminució de costos de construcció: els elements prefabricats es realitzen en fàbrica mitjançant processos mecanitzats i estandaritzats, evitant la installació, subministraments i desmuntatge de maquinària necessària per executar les diferents partides de cada obra.
  • Disminució del temps d’execució: al tracta-se  d’una construcció “en cadena” permet reduir el temps d’execució, el  que suposa un estalvi de personal i costos financers.
  • Respectuós amb el medi ambient: El formigó prefabricat és un material compost per materials inorgànics, que no danya el medi ambient. Per aquesta manera, és igualment un material fàcilment reciclable i reutilitzable per fabricar nous formigons.
  • Baix manteniment: El formigó prefabricat requereix poc o cap manteniment. A més es tracta d’un material fàcil de netejar i es pot rentar amb equips de neteja d’alta pressió.